Elektron sənəd-informasiya resurslarının yaradılması Prezident Kitabxanasının fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Aktual mövzulara dair tammətnli elektron resurslar istifadəçilərin (oxucuların) tələbatını daha da dolğun ödəmək məqsədi daşıyır.