Prezident Kitabxanasında yaradılan və müxtəlif prioritet mövzuları əhatə edən iri həcmli elektron layihələr istifadəçilər üçün zəngin informasiya mənbəyidir.


Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

Prezident Kitabxanası yarandığı gündən ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrinə aid sənədlərin toplanması və onların elektron variantının hazırlanması üzrə sistemli iş aparır.
'HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu' - geniş oxucu kütləsinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan informasiya resursu, sənədlərin rəqəmsal formatda toplanması və qorunması baxımından kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, məruzələrinin, bəyanatlarının, müsahibələrinin elektron versiyaları hazırlanmış və illər üzrə qruplaşdırılmışdır.
İlk dəfə olaraq Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin xronologiyası (1923-2003) tam şəkildə işlənmişdir. Kitabxananın elektron kataloquna daxil edilmiş 'Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir' çoxcildliyinin 46 cildinin elektron variantı da bu sənədlər toplusuna daxil edilmişdir.


İlham Əliyev. Elektron külliyyat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının “İlham Əliyev. Elektron külliyyat” elektron nəşri Prezident İlham Əliyevin həyat salnaməsini və dövlət başçısı kimi ölkənin sosial-iqtisadi və humanitar sahələrdə dinamik inkişafını, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəldilməsi istiqamətində gördüyü işlərin miqyasını özündə əks etdirən xronologiyanın, nitqlərinin, çıxışlarının, müsahibələrinin tam mətnlərinin, haqqında yazılan kitab və məqalələrin elektron versiyalarının və biblioqrafiyasının vahid elektron məkanda toplanılaraq istifadəçilərin ixtiyarına verilən portaldır.
Dövlət orqanlarının əməkdaşları, tədqiqatçılar, icmalçılar, politoloqlar və eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş “İlham Əliyev. Elektron külliyyat” nəşri rəsmi mətbuat materialları əsasında mütəmadi olaraq yenilənilir.


Odlar Yurdu Azərbaycan

Ən qədim zamanlardan başlayaraq xalqımızın tarixinə, iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, görkəmli şəxsiyyətlərinə dair materiallar 'ODLAR YURDU AZƏRBAYCAN' adlı Tammətnli elektron topluda yerləşdirilmişdir. Bu toplu kitabxananın fonduna daxil olan kitablar və dövri mətbuat materialları, həmçinin bəzi rəsmi saytlar əsasında hazırlanmışdır.
Ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq mövzusunda hazırlanmış bu toplu geniş informasiya təminatının həyata keçirilməsinə imkan verir. Məqsəd ensiklopedik xarakterli sənədlərin elektron daşıyıcılara köçürülmə yolu ilə saxlanılması və onların daha çox istifadəçi kütləsinə təqdim edilməsindən ibarətdir.
Bu Tammətnli elektron toplunun əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xüsusi veb-sayt www.odlaryurdu.az yaradılmışdır.


XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı

1992-ci il fevral ayının 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin rus ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə həyata keçirdikləri Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli və ən qanlı faciələrindəndir.
Prezident Kitabxanasında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanmış 'XX əsrin faciəsi – Xocalı soyqırımı' adlı tammətnli elektron nəşrə daxil olan materiallar altı bölmədə qruplaşdırılmışdır. Bu bölmələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qısa tarixçəsi, Xocalı soyqırımının miqyası, istintaq materialları, zərərçəkənlərin ifadələri, tibbi ekspertiza rəyləri, Xocalı şəhidlərinin siyahısı və s. materiallar yerləşdirilmişdir.
Burada, həmçinin Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində dövlət səviyyəsində görülən işlər, qəbul edilən qərarlar, beynəlxalq təşkilatlara edilən müraciətlər, faciənin beynəlxalq hüquq normaları baxımından soyqırım kimi tövsif olunmasını özündə əks etdirən sənədlər toplanmışdır.


Azərbaycan. Dövlət rəmzləri və atributları

'Azərbaycan. Dövlət rəmzləri və atributları' Elektron nəşrində müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzlərinin (bayraq, gerb, himn) yaranmasının tarixçəsi sistem halında izlənilir və milli rəmzlərin bərpası istiqamətində atılan addımlar ardıcıllıqla sadalanır. Elektron nəşrdə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) dövlət rəmzləri və atributları haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən indiyədək qəbul edilmiş qərarlar, qanunlar, fərmanlar və sərəncamlar toplanaraq xronoloji ardıcıllıqla əks etdirilmişdir.
Elektron nəşrdə, həmçinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan Azərbaycanın xanlıqlar dövrünün bayraqları, çar Rusiyası dövründə Azərbaycanda mövcud olmuş quberniyaların və şəhərlərin gerbləri, sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan SSR-in dövlət rəmzləri və atributları haqqında materiallar toplanmışdır.
Dövlət atributlarının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması vətəndaşlarda Azərbaycan bayrağına, gerbinə və himninə hörmət hissinin formalaşmasına, onlarda vətənpərvərlik ruhunun möhkəmləndirilməsinə bilavasitə xidmət edir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası

Zəngin materiallardan ibarət olan bu resurs internet istifadəçilərinə Muxtar Respublika haqqında dolğun və operativ məlumat vermək məqsədi daşıyır. Resursda qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik, çətin, mürəkkəb və eyni zamanda parlaq inkişaf yolu keçərək, Azərbaycanın elmi-mədəni mərkəzlərindən biri kimi şöhrət tapan Naxçıvan diyarının neçə-neçə görkəmli alim, sənətkar və tarixi şəxsiyyət yetirməsi haqqında məlumat da yer almışdır.
Burada Naxçıvanın qədim tarixi haqqında, Muxtar Respublikanın yaradılmasına gətirib çıxaran hadisələr barədə, eləcə də müasir dövrə dair çox maraqlı sənədlər vardır.


20 Yanvar. Təcavüz 1990

Prezident Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış '20 Yanvar. Təcavüz 1990' adlı yeddi fəsildən ibarət olan Elektron resursda 20 Yanvar faciəsinin baş verməsinin səbəbləri, onun miqyası haqqında geniş məlumat verilir. Həmçinin bu qanlı faciə ilə bağlı sənədlər toplusu, keçirilən rəsmi mərasimlər və anım tədbirləri haqqında materiallar istifadəçilərə təqdim edilir.
20 Yanvarla bağlı seçmə kitabların və analitik məqalələrin mətnləri, biblioqrafik təsvirləri, foto və video arxiv materialları da elektron resursda yerləşdirilib.
Elektron nəşrin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində təqdim edilməsi xalqımızın başına gətirilən faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.


Azərbaycan ekologiyası

Əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması məqsədi ilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən 'Azərbaycan ekologiyası' adlı beş fəsildən ibarət olan Sənəd-informasiya resursu hazırlanmışdır.
Resursda ölkəmizdə həyata keçirilən ekoloji siyasətin əsas istiqamətlərini təhlil edən və Azərbaycanda biomüxtəlifliyin qorunması vəziyyətini araşdıran bir sıra materiallar toplanmışdır. Eyni zamanda, burada ölkəmizin dövlət müstəqilliyini əldə etməsindən sonra ekologiya və ətraf mühitə dair qəbul edilmiş rəsmi sənədlər və Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu bütün Beynəlxalq Konvensiyalar öz əksini tapmışdır.
Resurs üç dildə - Azərbaycan, ingilis və rus dillərində tərtib edilmişdir.


Müstəqil Azərbaycan

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları 8 fəsildən ibarət “Müstəqil Azərbaycan” elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüququ dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Elektron resursa dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə, həmçinin Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” fəsli dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən kitabların və məqalələrin elektron versiyalarını özündə əks etdirir. “Biblioqrafiya” fəslində istifadəçilərə kitabxananın fonduna daxil olan və müstəqil Azərbaycanın həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.


İrəvan şəhəri

İrəvanın tarixinə qədim dövrlərdən günümüzə qədər işıq salan 'İrəvan şəhəri' elektron layihəsi şəhərin aborigen əhalisinin kimlərdən ibarət olduğunu, ermənilərin həmin əraziyə nə vaxt və haradan gəldiklərini, şəhərin azərbaycanlı əhalisinin dəfələrlə kütləvi qırğınlara və deportasiyalara məruz qoyulduğunu, azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəniyyət nümunələrinin erməni vandalları tərəfindən yer üzündən necə silindiyini mənbələr, salnaməçilərin verdikləri məlumatlar, arxiv sənədləri və ayrı-ayrı tədqiqat materialları əsasında üzə çıxarır.
'İrəvan şəhəri' əsərinin əsasında www.iravan.info veb-saytı hazırlanmışdır. Bu veb-saytda materiallar 31 bölmədə qruplaşdırılmışdır. Əsər tariximizi saxtalaşdırmağa çalışan ermənilərə qarşı tutarlı cavabdır.


Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

'Virtual Azərbaycan tarixi' layihəsi çərçivəsində, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində tərtib edilən bu resurs müsəlman Şərqində ilk dünyəvi və demokratik dövlət olan, dövlətçilik tariximizə parlaq səhifələr yazan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir.
Elektron resurs “Yaranması və fəaliyyəti”, “Sənədlər”, “Resurslar”, “E-kitablar” adlı 8 əsas və 25 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu 23 aylıq dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir.
'Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti' elektron resursunun mütəmadi olaraq yenilənməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Erməni vandalizmi: Əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri

Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanan “ERMƏNİ VANDALİZMİ: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” elektron layihənin məqsədi erməni vandalları tərəfindən işğal edilmiş ərazilərimizdəki maddi və mədəni sərvətimizin - çoxsaylı tarixi abidələrin necə dağıdıldığı, məhv edildiyi, əksiyyətinin isə erməniləşdirildiyi barədə materialları, fotoşəkilləri internet vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
Elektron layihədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğal altında qalan ərazilərimizdəki 800-dək abidənin 200-dən çoxunun işğaldan əvvəlki və işğaldan sonrakı durumunu əks etdirən fotoşəkillər, eləcə də həmin abidələrin xarakteristikası hazırlanmışdır. Bu abidələr ölkə əhəmiyyətli və yerli əhəmiyyətli kateqoriyalar üzrə - memarlıq abidələri, arxeoloji abidələr, tarix-memarlıq qoruqları, monumental və xatirə abidələri kimi təsnifləşdirilmişdir.


Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror

“Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror” elektron nəşri arxiv sənədləri, dövri mətbuat materialları, ayrı-ayrı tədqiqatçıların məqalələri əsasında hazırlanmışdır. Elektron nəşrdə toplanmış materiallar tam dolğunluğu ilə sübut edir ki, əsl soyqırım 1905-1906-cı illərdə, Birinci Dünya müharibəsi zamanı və 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadoluda və Azərbaycan ərazilərində türk-müsəlman əhalisinə qarşı törədilmişdir.
Elektron nəşr yeddi fəsildən ibarətdir. Resursda müxtəlif dillərdə olan kitabların və məqalələrin tam mətnləri, layihənin mövzusuna aid kitabların və avtoreferatların, habelə qəzet və jurnal materiallarından seçilmiş məqalələrin biblioqrafiyası toplanmışdır.
Elektron nəşr Azərbaycan və rus dillərində hazırlanmışdır.


Türk xalqlarının kitab abidələri. Elektron kitabxana

Prezident Kitabxanasının əməkdaşları türkdilli dövlətlərin mədəni irsinin bir hissəsi olan kitab abidələrinin Kitabxananın fonduna daxil olan nümunələrinin elektron versiyalarını hazırlayaraq, bir qisminin isə elektron versiyalarını internet məkanından toplayaraq “Türk xalqlarının kitab abidələri” Elektron kitabxana adlı elektron resurs yaratmışlar. Bu layihənin həyata keçirilməsində başlıca məqsəd türk xalqlarının pərakəndə halda olan kitab abidələrini vahid portalda internet istifadəçilərinə təqdim etməkdən ibarətdir.


Mehriban Əliyeva

Bu tammətnli elektron nəşrdə Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatında, Azərbaycan mədəniyyətinin xarici ölkələrdə təbliği, maddi və qeyri-maddi irsimizin qorunması sahəsində, xeyriyyəçilik və humanist addımların atılması istiqamətində çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında materiallar toplanmışdır.
Elektron nəşrə 1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun rəhbəri kimi işə başladığı dövrdən bu günə qədər Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətinə dair Azərbaycan dilində AZƏRTAC-ın, Prezident Kitabxanasının abunə olunduğu 100-ə yaxın qəzet və jurnalın, digər kütləvi informasiya vasitələrinin seçilmiş materialları daxil edilib.
Tammətnli elektron nəşr 6 əsas bölmədən - “Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu”, “Azərbaycan Gimnastika Federasiyası”, “Azərbaycanın birinci xanımı”, “Heydər Əliyev Fondu”, “Xoşməramlı səfir”, “Millət vəkili” bölmələrindən ibarətdir.


Azərbaycan multikulturalizmi

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırladıqları veb sayt və elektron kitabxana Azərbaycan multikulturalizminin mahiyyətini və onun bütün aspektlərini əhatə edir. İstifadəçilərə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti, ölkəmizin etnik rəngarəngliyi, mədəni müxtəlifliyi, milli azlıqların təhsili, tolerantlıq ənənələri və s. barədə ətraflı məlumat verilir.
Azərbaycan multikulturalizminə dair kitabların elektron versiyaları “E-Kitabxana” bölməsində istifadəçilərə təqdim edilir. “E-Resurslar” bölməsində multikulturalizmə dair məqalələrin tam mətnləri və mütəmadi olaraq yenilənən məlumat bülleteni ilə tanış olmaq mümkündür. “Multimedia” bölməsində isə istifadəçilər milli azlıqların və azsaylı xalqların adət-ənənələrini, folklorunu özündə əks etdirən video və fotoqalereyalar vasitəsilə əyani məlumat əldə edə bilərlər.


Əziz Əliyev

Bu Elektron resursda Azərbaycanın dövlətçilik və elm tarixində özünəməxsus yeri olan Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin həyat və fəaliyyəti geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
Resursda materiallar 9 bölmədə qruplaşdırılıb. Azərbaycan və rus dillərində hazırlanan elektron nəşrin “Bioqrafiya” bölməsində Əziz Əliyev və onun ailə üzvləri barəsində qısa məlumat verilib. “Xronologiya” adlanan bölmədə isə ilk dəfə Əziz Əliyevin həm dövlət xadimi, həm də bir alim kimi istər Azərbaycanda, istərsə də Dağıstandakı həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamları geniş işıqlandırılıb. 'Əsərləri' adlanan bölmədə isə Əziz Əliyevin tibb sahəsində qələmə aldığı əsərlərin mətnləri ilk dəfə elektron formatda təqdim olunur.
“E-Kitablar” “E-Məqalələr” bölməsində isə Əziz Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən ayrı-ayrı müəlliflərin tədqiqat əsərlərin elektron versiyaları və məqalələr yerləşdirilib. “Multimedia” bölməsində foto və video qalereya təqdim olunub.


Azərbaycan və İslam dünyası

2017-ci ilin ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi İli” elan olunması və 12-22 may 2017-ci il tarixində IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Bakıda keçirilməsinin əsas məqsədlərindən biri müsəlman aləminin birliyini möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirməkdən ibarət olmuşdur.
Bütün bunları nəzərə alaraq Prezident Kitabxanasının əməkdaşları “Azərbaycan və İslam dünyası” adlı elektron resurs hazırlamışlar. Hələlik Azərbaycan dilində hazırlanan elektron resurs əsasən 12 əsas bölmədən ibarətdir. Resursda ilk öncə Azərbaycan haqqında qısa məlumat verilmişdir. “İslam” bölməsində onun mahiyyəti, “Qurani-Kərim” haqqında müfəssəl şərhlər verilmiş, İslam həmrəyliyinin mahiyyəti və onu zəruri edən faktorlar haqqında söhbət açılmışdır.
Eyni zamanada resursda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı –ISESCO, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) və İslam Həmrəylik Oyunları (İslamiada) haqqında geniş məlumat əldə etmək olar.
“E-Resurslar” bölməsində Azərbaycan və rus dillərində İslama aid kitabların elektron versiyaları, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində məqalələrin elektron mətnləri yerləşdirilmişdir.


Azərbaycan–UNESCO əlaqələri

Prezident Kitabxanasının Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və elektron resurslar şöbəsi tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan–UNESCO əlaqələri” elektron layihəsi internet istifadəçilərinə təqdim edilmişdir.
Elektron layihə Azərbaycan – UNESCO əlaqələrinin 25 illiyi ilə əlaqədar olaraq hazırlanmışdır. Resurs 6 əsas bölmədən və 46 yarımbölmədən ibarətdir. İnternet istifadəçilərinə təqdim edilən bu layihə 2 versiyada – Azərbaycan və ingilis dillərindədir. İstifadəçilər layihədə UNESCO haqqında və Azərbaycan – UNESCO əlaqələrinə dair ətraflı məlumat ala bilərlər. Layihə vasitəsilə istifadəçilərə bu mövzuda 100-dək kitabın elektron variantını özündə əks etdirən elektron kitabxana da təqdim edilir.


Mir Cəlal

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında Azərbaycanın görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas alimı Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən “Mir Cəlal” adlı yeni elektron nəşr hazırlanmışdır.
Elektron nəşr Mir Cəlal Paşayevin həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamlarını özündə əks etdirməklə yanaşı, onun elmi və ədəbi irsinin, tərcümələrinin, haqqında yazılan kitab və məqalələrin elektron versiyalarını və biblioqrafiyasını da özündə əks etdirir.
Elektron nəşri mütəmadi olaraq yenilənir.


Bakı

Bu resurs Bakı şəhərinin tarixi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, incəsənəti haqqında Prezident Kitabxanasının fonduna daxil olan materiallar əsasında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində tərtib edilmişdir. Resurs 10 fəsil və 40 bölmədən ibarətdir. Resursa Bakının tarixinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən sənədlərin tam mətnləri də əlavə edilmişdir. İstifadəçilərin marağını nəzərə alaraq resursda fotoqalereya və video-qalereya bölmələri də yaradılmışdır.
Resursda istifadəçilər həmçinin, çoxlu sayda kitabların, müxtəlif qəzet və jurnal məqalələrinin tam mətnlərindən də istifadə edə bilirlər.
Elektron resursun bütün bölmələri müntəzəm olaraq yenilənir.


Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi keşməkeşli tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilir. Dövlətçilik ənənələrimizin, onun ayrı-ayrı parlaq səhifələrinin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.


Azərbaycan diasporu

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladığı “Azərbaycan diasporu” elektron layihə istifadəçilərə təqdim edilir.
İstifadəçilərə təqdim edilən “Azərbaycan diasporu” elektron kitabxana 7 fəsildən və 19 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşmasına səbəb olan amillər, hazırkı diaspor quruculuğu geniş təhlil edilərək istifadəçilərə çatdırılır.
Elektron kitabxanada Azərbaycan diasporu ilə bağlı 1500-dən artıq kitab və məqalənin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Biblioqrafiya” bölməsində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 129 kitabın, 18 avtoreferatın və 2851 məqalənin biblioqrafik təsviri verilmişdir.


Nəriman Nərimanov

Prezident Kitabxanasında Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, dövlət və ictimai-siyasi xadimi Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə hazırlanan “Nəriman Nərimanov” adlı elektron layihə istifadəyə verilib.
Kitabxananın əməkdaşlarının Azərbaycan və rus dillərində hazırladıqları bu elektron layihə görkəmli yazıçı və dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 fevral 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən hazırlanan tədbirlər planı çərçivəsində ərsəyə gətirilib.
Yeddi bölmədən ibarət olan elektron resursda Nəriman Nərimanovun pedaqoq, həkim, yazıçı, dramaturq, publisist, maarifçi və dövlət xadimi kimi fəaliyyətinə dair müxtəlif dillərdə olan materialların və sənədlərin elektron variantı toplanmışdır.
Tədqiqatçıların və geniş oxucu kütləsinin istifadəsi üçün hazırlanan elektron layihə müntəzəm olaraq yenilənilir.


Azərbaycan regionlarının sosial–iqtisadi inkişafı

Prezident Kitabxanasının tərtib etdiyi “Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı” adlı Tammətnli elektron toplu regionalların sosial-iqtisadi inkişafını, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasını, məşğulluğun səviyyəsinin artırılmasını və ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafını nəzərdə tutan 4 Dövlət Proqramına dair bütün materialların tam mətnlərini əhatə edir. Rəsmi sənədlər, Dövlət tədbirləri, Regionlara səfərlər, Biblioqrafiya adlı dörd fəsildə təqdim edilən toplu dövri mətbuat materialları əsasında mütəmadi olaraq yenilənir.


Nizami Gəncəvi. Elektron kitabxana

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci il “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Bu məqsədlə Prezident Kitabxanasının əməkdaşları görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına dair Azərbaycan və xarici dillərdə olan kitablardan, jurnal və qəzet məqalələrindən ibarət yeni elektron resurs -“Nizami Gəncəvi. Elektron kitabxana”sını yaradıblar. Elektron kitabxanada Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin müxtəlif illərdə nəşr olunmuş elektron variantları toplanıb. Bu layihədə əsas bölmələrdən biri də “Biblioqrafiya” adlanır ki, burada kitab və dövri mətbuat materiallarının biblioqrafiyasından əlavə məcmuələr və avtoreferatlar haqqında da geniş məlumat əldə etmək olar. Elektron kitabxana daimi yenilənir.


Şuşa

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının ərsəyə gətirdikləri “Şuşa” adlı elektron layihə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşanın Ermənistan ordusunun işğalından azad olunması – Zəfər Gününə həsr edilmişdir. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində olan layihə 6 fəsildən, 22 alt bölmədən ibarətdir. “Tarix” adlanan birinci fəsildə Şuşa şəhərinin salınmasından günümüzədək şəhərin tarixinə dair ən mühüm məqamlar öz əksini tapır. Layihənin “Sosial-mədəni həyat” adlanan fəslində 1992-ci ildə şəhərin işğalınadək şəhər əhalisinin dinamikası, milli tərkibi və mədəni həyatı haqqında müfəssəl məlumat verilir. “Görkəmli şəxsiyyətlər” fəslində Azərbaycanın elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, musiqi, ədəbiyyat, hərb sahəsində Şuşanın məşhur simaları haqqında bioqrafik məlumatlar toplanılmışdır. “Sənədlər” bölməsində Şuşa haqqında Rusiya işğalı dövründən etibarən bu günədək qəbul edilən mühüm sənədlərin mətnləri toplanıb. “E-resurslar” və “Biblioqrafiya” fəslində isə kitabxananın fonduna daxil olan məqalə və kitabların həm elektron versiyaları, həm də biblioqrafik təsvirləri xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Layihə müntəzəm olaraq yenilənilir.